Liên hệ

Thông tin liên hệ

1. Các nội dung về Chương trình khoa học:

TS. Vũ Thị Thu Trang:

- Điện thoại: 090.470.09.51

- Email: hoihohapvietnam@gmail.com

2. Các nội dung về Công tác tổ chức:

TS. Nguyễn Thanh Thủy:

- Điện thoại: 091.259.10.60

- Email: hoihohapvietnam@gmail.com

3. Các nội dung về đại biểu và chứng nhận hội nghị:

CN. Bùi Đức Tâm:

- Điện thoại: 036.796.94.31

- Email: hoihohapvietnam@gmail.com

4. Các nội dung về báo cáo nghiên cứu/Poster:

CN. Phan Hương Linh:

- Điện thoại: 096.405.46.31

- Email: hoihohapvietnam@gmail.com

5. Các nội dung về tạp chí Y học lâm sàng:

CN. Đỗ Hoàng Minh Hải:

- Điện thoại: 086.996.83.45

- Email: hoihohapvietnam@gmail.com

6. Các nội dung về công tác tài trợ hội nghị:

CN. Nguyễn Thị Hoa:

- Điện thoại: 096.274.07.95

- Email: hoihohapvietnam@gmail.com