DANH SÁCH PHIÊN

Tìm kiếm:
Stt Tên Phiên SL báo cáo
  NGÀY 12/07/2024  
1 APIPA - Nội soi hô hấp can thiệp
13:00 - 16:00  : Ngày 12/07/2024 - Function room I + II
5 bài
  NGÀY 13/07/2024  
2 Khai mạc Hội nghị
07:30 - 08:00  : Ngày 13/07/2024 - Ballroom 1+2
4 bài
3 Phiên toàn thể 1
08:00 - 10:00  : Ngày 13/07/2024 - Ballroom 1+2
4 bài
4 Phiên toàn thể 2
10:00 - 11:45  : Ngày 13/07/2024 - Ballroom 3
4 bài
5 ĐẠI HỘI HỘI HÔ HẤP VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2024 - 2029
10:00 - 12:00  : Ngày 13/07/2024 - Ballroom 1+2
9 bài
6 Hội thảo vệ tinh 01
12:00 : 13:30  : Ngày 13/07/2024 - Ballroom 1
0 bài
7 Hội thảo vệ tinh 02
12:00 : 13:30  : Ngày 13/07/2024 - Ballroom 2
0 bài
8 Hội thảo vệ tinh 03
12:00 : 13:30  : Ngày 13/07/2024 - Ballroom 3
0 bài
9 Hội thảo vệ tinh 04
12:00 : 13:30  : Ngày 13/07/2024 - Function room I + II
0 bài
10 Hội thảo vệ tinh 05
12:00 : 13:30  : Ngày 13/07/2024 - Funcsion room III
0 bài
11 COPD
13:30 - 15:15  : Ngày 13/07/2024 - Ballroom 1
3 bài
12 Bệnh phổi kẽ
13:30 - 15:15  : Ngày 13/07/2024 - Ballroom 2
3 bài
13 Ung thư phổi
13:30 - 15:15  : Ngày 13/07/2024 - Ballroom 3
3 bài
14 Bệnh hô hấp
13:30 - 15:15  : Ngày 13/07/2024 - Function room I + II
3 bài
15 Hen
15:30 - 17:15  : Ngày 13/07/2024 - Ballroom 1
3 bài
16 Hô hấp nhi
15:30 - 17:15  : Ngày 13/07/2024 - Ballroom 2
3 bài
17 Y học giấc ngủ
15:30 - 17:15  : Ngày 13/07/2024 - Ballroom 3
3 bài
18 THẢO LUẬN ĐA CHUYÊN KHOA BỆNH PHỔI KẼ
15:30 - 17:15  : Ngày 13/07/2024 - Function room I + II
3 bài
19 Báo cáo nghiên cứu 01
15:30 - 17:15  : Ngày 13/07/2024 - Funcsion room III
10 bài
  NGÀY 14/07/2024  
20 Phiên toàn thể 3
08:00 - 09:55  : Ngày 14/07/2024 - Ballroom 1+2
4 bài
21 Phiên toàn thể 4
08:00 - 09:55  : Ngày 14/07/2024 - Ballroom 3
4 bài
22 Chấm poster
08:00 - 09:55  : Ngày 14/07/2024 - Function room I + II
5 bài
23 Phẫu thuật - Nội soi - Can thiệp
10:10 - 11:45  : Ngày 14/07/2024 - Ballroom 1
3 bài
24 Hồi sức hô hấp
10:10 - 11:45  : Ngày 14/07/2024 - Ballroom 2
3 bài
25 Nhiễm khuẩn hô hấp
10:10 - 11:45  : Ngày 14/07/2024 - Ballroom 3
3 bài
26 Báo cáo nghiên cứu 02
10:10 - 11:45  : Ngày 14/07/2024 - Function room I + II
10 bài

HỘI TRƯỜNG

Tìm kiếm:
Stt Tên Hội trường
1 Ballroom 1+2
2 Ballroom 1
3 Ballroom 2
4 Ballroom 3
5 Function room I + II
6 Funcsion room III